Informatienota voor de vrijwilliger

1. Organisatie

Naam: ateljee15
Adres: Wallenbulk 13 te 9850 Nevele
Telefoonnummer: 0479 864 616
E-mailadres: info@ateljee15.be (link sends e-mail)
Sociale doelstelling: Ateljee15 heeft tot doel het hedendaags kunstgebeuren aan te moedigen, te ondersteunen en te bevorderen, initiatieven te nemen van culturele en socio-culturele aard die betrekking hebben op de artistieke creaties en producten van het menselijk denken en handelen. Ateljee15 wil een forum zijn van kunst- en cultuurbeleving in volle filosofische en politieke onafhankelijkheid.
Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk

Verantwoordelijken, te verwittigen bij ongevallen

Naam: Toni DE GROOF
Adres: Wallenbulk 13 – 9850 Nevele
Functie: Voorzitter
Te bereiken op: 0479 864 616

Naam: Frederik TINCK
Adres: Peperstraat 35 - 9800 Deinze
Functie: Ondervoorzitter
Te bereiken op: 0497 586 438

2. Verzekeringen

Waarborgen: Burgerlijke aansprakelijkheid van de vrijwilliger
Lichamelijke schade die geleden is door vrijwilligers bij ongevallen tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar en van de activiteiten
Rechtsbijstand voor de twee genoemde risico’s
Maatschappij: Belfius
Polisnummer:

3. Vergoedingen

De organisatie betaalt een forfaitaire onkostenvergoeding vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima) voor:

4. Aansprakelijkheid

De organisatie is aansprakelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk.
Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk de organisatie of derden schade berokkent, is hij wel aansprakelijk in geval van bedrog of zware schuld.
Voor lichte schuld is hij niet aansprakelijk, tenzij die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt.

5. Geheimhoudingsplicht

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek
"Geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekendmaken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte (of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van honderd tot vijfhonderd frank."
De vermelding "alle andere personen" in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is.

6. Wederzijdse rechten en plichten

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, recht op aangepaste vorming en bijscholing, en op het discreet omgaan door de organisatie met zijn gegeven
Ateljee15 heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger met betrekking tot het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitenveld en de omgang met derden.

7. Inlichtingen

Voor inlichtingen of conflictsituaties neem je contact op met een verantwoordelijke van ateljee15. Alle nuttige gegevens vind je onder punt 1. Organisatie.